โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์การตลาดธุรกิจนวัตกรรมของสนช.

โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์การตลาดธุรกิจนวัตกรรมของสนช.

สำนักงานนวัตกรรมฯจัดโครงการ ส่งเสริมภาพลักษณ์การตลาดธุรกิจนวัตกรรม มุ่งจุดประกายนักคิดชาวไทย ช่วยผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรม

นายศุภชัย หล่อโลหการ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) : สนช. จัดประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สนช. เพื่อหารือการจัดกิจกรรมใน “โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์การตลาดธุรกิจนวัตกรรม” เนื่องด้วยปัจจุบัน ผู้ประกอบการรายย่อยได้คิดค้นและผลิตนวัตกรรมขึ้นมาเป็นจำนวนมาก แต่ขาดการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง ดังนั้น สนช. จึงได้จัดตั้งโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อช่วยสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมนั้นให้ประชาชนได้รู้จักในวงกว้าง ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นได้หันมาทดลองใช้สินค้านวัตกรรมและนวัตกรรมการบริการเหล่านี้ต่อไป อันจะส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ มีการกระจายรายได้สู่กลุ่มธุรกิจรายย่อย ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศโดยรวม

การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  เมื่อเร็วๆนี้ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายสุรอรรถ ศุภจตุรัส  (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจชีวภาพ, นายกันต์  วีระกันต์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายกลุ่มการออกแบบและแก้ไขปัญหา, ดร.อำพล อาวรณ์ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้จัดการโครงการอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ, นางสาวอาศยา  ศิริเอาทารย์ (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์ และนางสาวลักขณา จำปา (ที่ 1 จากซ้าย) ที่ปรึกษาโครงการสร้างภาพลักษณ์การตลาดธุรกิจนวัตกรรม

โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์การตลาดธุรกิจนวัตกรรม ครอบคลุม 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจชีวภาพ (Bio-Business) กลุ่มอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco-Industry) และ กลุ่มการออกแบบและแก้ไขปัญหา (Design & Solutions)

ติดต่อเรา สยามฮาดอทคอม ได้ที่ อีเมล์ : webmaster@siamha.com มือถือ : 086-274-5774, 084-844-3709
สงวนลิขสิทธิ์ © 2019 สยามฮาดอทคอม
© Copyright 2019 SiamHa.Com All Rights Reserved.
โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์การตลาดธุรกิจนวัตกรรมของสนช.