ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ อารยธรรมแห่งสุพรรณภูมิ

ประกวดวาดภาพระบายสี  หัวข้อ อารยธรรมแห่งสุพรรณภูมิ

ประกวดวาดภาพระบายสี  หัวข้อ  “อารยธรรมแห่งสุพรรณภูมิ”  กับ  บริษัท  เอกชัย  สาลี่สุพรรณ  จำกัด

บริษัท  เอกชัย  สาลี่สุพรรณ  จำกัด  ขอเชิญนักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป  เข้าร่วมนำเสนอความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ  โดยส่งภาพวาดระบายสีภายใต้แนวคิด  “อารยธรรมแห่งสุพรรณภูมิ กับ          บริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัด”  ชิงทุนการศึกษาและของรางวัลรวมมูลค่า  100,000  บาท              (สามารถเริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  31  ตุลาคม 2554)
1. หัวข้อการประกวด
“อารยธรรมแห่งสุพรรณภูมิ  กับ  บริษัท  เอกชัย  สาลี่สุพรรณ  จำกัด”
2. ผู้เข้าประกวด
นิสิต  นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป  ไม่จำกัดเพศและอายุ
3. กติกาการวาดภาพ
3.1 ให้ผู้เข้าร่วมการประกวด  จินตนาการและวาดภาพระบายสีในหัวข้อดังกล่าว  ลงในกระดาษอาร์ต  100  ปอนด์  ขนาด  A2  (42 * 59.4  เซนติเมตร)  โดยผู้เข้าร่วมประกวดสามารถใช้สีและเทคนิคประเภทงานจิตรกรรมได้ทุกประเภท  เช่น  สีเทียน  สีไม้  สีช็อค  สีน้ำ  สีโปสเตอร์ ฯลฯ  ยกเว้นสื่อประสมทั้งหมด
3.2 เป็นการประกวดประเภทบุคคลเดียว  ไม่จำกัดเพศและอายุของผู้เข้าร่วมการประกวด
3.3  ผู้ส่งผลงานจะต้องกรอกใบสมัครให้ชัดเจนถูกต้องและครบถ้วน  เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับภายหลัง  และพร้อมบรรยายแนวคิดของภาพวาดประมาณ  5-6  บรรทัด  แนบมาด้วย
3.4 ภาพวาดระบายสีที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสื่อถึงอารยธรรมแห่งสุพรรณภูมิ  ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3.5 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์จากตัวผู้เข้าประกวดเท่านั้น  มิใช่ผลงานที่เคยมีอยู่แล้ว  หากพบว่าเป็นผลงานที่คัดลอก  จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดทันที
3.6 รูปแบบผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยประกวดหรือได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน กรณีมีผลงานชนะการประกวดมาก่อน  แล้วเป็นที่ประจักษ์ในภายหลังว่าเป็นผลงานที่ลอกเลียนมาจากผู้อื่น       ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
3.7 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด  ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด  กรณีที่เห็นว่าไม่เหมาะสม
3.8 ผู้เข้าร่วมการประกวด  สามารถส่งผลงานเพียงหนึ่งชิ้นเท่านั้น
3.9 ผู้สมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
3.10 ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ส่งเข้าประกวด  โดยเจ้าของผลงานต้องให้สิทธิแก่  บริษัท  เอกชัย  สาลี่สุพรรณ  จำกัด  ที่จะสามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯหรือการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ต่อสังคมตามที่เห็นสมควรต่อไปโดยมิต้องได้รับอนุญาต
3.11 ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดจะเผยแพร่ในเว็บไซด์ของบริษัท  เอกชัย  สาลี่สุพรรณ  จำกัด ที่  www.ekachai.co.th
3.12 พนักงานของบริษัท  เอกชัย  สาลี่สุพรรณ  จำกัด  ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมการประกวด
โดยผลงานทุกชิ้นจะได้ร่วมจัดแสดง  ณ  บริษัท  เอกชัย  สาลี่สุพรรณ  จำกัด  และสถานที่ต่าง ๆ ตามที่เห็นควร  เป็นระยะเวลา  3  เดือน  คือตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกายน  2554 – 31  มกราคม  2555  หลังจากเสร็จสิ้นการจัดแสดง  เจ้าของผลงานทุกชิ้นสามารถมาติดต่อรับผลงานคืนได้ที่  บริษัท  เอกชัย  สาลี่สุพรรณ  จำกัด  ระหว่างวันที่  1 – 28 กุมภาพันธ์ 2555 และหากพ้นระยะเวลาดังกล่าว  ผลงานทุกชิ้นที่เจ้าของไม่มารับคืน        ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท  เอกชัย  สาลี่สุพรรณ  จำกัด  อย่างถูกต้อง
หมายเหตุ
1.  ผลงานที่ไม่ผ่านการพิจารณา  ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งผลงานคืน  เว้นแต่จะมีการติดต่อขอรับคืนด้วยตนเองภายใน  1  เดือนนับจากวันประกวดผลรางวัล  โดยขอรับคืนผลงานได้ที่              บริษัท  เอกชัย  สาลี่สุพรรณ  จำกัด
4. เกณฑ์การตัดสิน
4.1  ความคิดสร้างสรรค์        30 คะแนน
4.2  ความสอดคล้องของภาพตามเนื้อหาที่กำหนด   20 คะแนน
4.3  การจัดองค์ประกอบภาพ     20 คะแนน
4.4  การให้สีสัน       20 คะแนน
4.5  ความประณีต  ความสวยงามและความสมบูรณ์ของภาพโดยรวม 10 คะแนน
รวมทั้งหมด        100 คะแนน
5. ขั้นตอนการดำเนินการ
5.1 ประชาสัมพันธ์การประกวด  ระหว่างวันที่  16  สิงหาคม  2554 – 31  ตุลาคม  2554
5.2 ส่งผลงานเข้าประกวด  ระหว่างวันที่  16 สิงหาคม  2554 – 31  ตุลาคม  2554
5.3 ช่องทางการส่งผลงาน 
5.3.1  ส่งด้วยตัวเองที่  จุดประชาสัมพันธ์  ภายในศูนย์ของฝากเอกชัย  สาลี่สุพรรณ  พร้อมวงเล็บมุมซองว่า   ส่งผลงานประกวด  “อารยธรรมแห่งสุพรรณภูมิ  กับ บริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัด”
5.3.2 ส่งผลงานทางไปรษณีย์มาที่  บริษัท  เอกชัย  สาลี่สุพรรณ  จำกัด  เลขที่  222/2  หมู่ที่  5       ถ.สุพรรณบุรี-บางบัวทอง  ต.ท่าระหัด  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี  72000  พร้อมวงเล็บมุมซองว่า  ส่งผลงานประกวด  “อารยธรรมแห่งสุพรรณภูมิ  กับ บริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัด”
**  โดยปิดรับผลงานที่ส่งเข้าประกวด  ภายในวันที่  31 ตุลาคม 2554 (โดยถือตราประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)
5.4 ตัดสินผลงาน วันที่ 1 – 5 พฤศจิกายน 2554 โดยผลงานที่ส่งประกวดจะได้รับพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการที่ทางบริษัท  เอกชัย  สาลี่สุพรรณ  จำกัดได้จัดขึ้น  และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด  ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด  กรณีที่เห็นว่าไม่เหมาะสม
5.5 ประกาศผล ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน  2554  โดยจะแจ้งผลให้ทราบทาง
5.5.1 เว็บไซด์ของบริษัท  เอกชัย  สาลี่สุพรรณ  จำกัด  www.ekachai.co.th
5.5.2 เบอร์โทรศัพท์หรือ e-mail ของผู้ประกวด  ตามที่ระบุไว้ในเอกสาร
5.5.3 หรือติดต่อที่ฝ่ายประสานงานที่คุณ  นิรมล ม่วงเจริญ  เบอร์โทรศัพท์  083-9633133
6. มอบรางวัลและแสดงผลงาน
6.1 มอบรางวัลแก่ผู้ชนะในวันที่  5  ธันวาคม  2554  ณ  บริษัท  เอกชัย  สาลี่สุพรรณ  จำกัด
6.2 แสดงผลงานระหว่างวันที่  1  พฤศจิกายน  2554  –  31  มกราคม  2555  ณ  ศูนย์ของฝาก       บริษัท  เอกชัย  สาลี่   สุพรรณ  จำกัด
หมายเหตุ
1. ผู้ที่ชนะการประกวดในทุกรางวัล  ต้องมารับรางวัลด้วยตัวเองในวันที่  5  ธันวาคม  2554
2. สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมารับรางวัลด้วยตัวเองได้  ให้ส่งตัวแทนมารับ  และต้องแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ทราบ ล่วงหน้าอย่างน้อย  1  วัน  คือ  ก่อนเวลา  12.00  น.  ของวันที่  4  ธันวาคม  2554
3. หากไม่แจ้งเหตุผลดังกล่าว  ทางบริษัท  เอกชัย  สาลี่สุพรรณ  จำกัด  จะถือว่าสละสิทธิ์  และจะมอบรางวัลให้กับผู้ที่มีคะแนนรองในอันดับต่อไปแทนทันที
7. ของรางวัล
รางวัลที่  1  เงินสด  30,000  บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมของขวัญและบัตรสมาชิกตลอดชีพร้านเอกชัย สาลี่สุพรรณ
รางวัลที่  2  เงินสด  20,000  บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมของขวัญและบัตรสมาชิกตลอดชีพร้านเอกชัย สาลี่สุพรรณ
รางวัลที่  3  เงินสด  10,000  บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมของขวัญและบัตรสมาชิกตลอดชีพร้านเอกชัย สาลี่สุพรรณ รางวัลชมเชยเงินสด  5,000  บาท จำนวน 2 รางวัล พร้อมของขวัญและบัตรสมาชิกตลอดชีพร้านเอกชัย สาลี่สุพรรณ  
รางวัลชมเชยพิเศษ 10 รางวัล ชุดของขวัญของฝากพร้อมบัตรสมาชิกตลอดชีพร้านเอกชัย สาลี่สุพรรณ
รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้นกว่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

ติดต่อเรา สยามฮาดอทคอม ได้ที่ อีเมล์ : webmaster@siamha.com มือถือ : 086-274-5774, 084-844-3709
สงวนลิขสิทธิ์ © 2017 สยามฮาดอทคอม
© Copyright 2017 SiamHa.Com All Rights Reserved.
ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ อารยธรรมแห่งสุพรรณภูมิ