การประกวดตราสัญลักษณ์ และคาขวัญ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง ๕๐ ปี

การประกวดตราสัญลักษณ์ และคาขวัญ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง ๕๐ ปี

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะครบรอบ50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิลปิน นักออกแบบ และประชาชนทั่วไปร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ และคำขวัญ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาคมทุกภาคส่วนที่สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความร่วมมือในการสร้างสรรค์ผลงาน และเฉลิมฉลองการสถาปนา 50 ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ชนะเลิศจะได้เงินรางวัลางวัล 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศ ได้เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๆ ละ 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

สำหรับผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องภาพตราสัญลักษณ์และคำขวัญต้องสามารถสื่อความหมายของการเฉลิมฉลองการสถาปนา 50 ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่ มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีตัวเลข 50 และมีคำขวัญเป็นส่วนประกอบของตราสัญลักษณ์ ผลงานต้องมีองค์ประกอบครบ ทั้ง 2ส่วน คือ ตราสัญลักษณ์ (Logo) และ คำขวัญ (Motto) เสนอแบบลงกระดาษแข็งขนาด A3 นำเสนอในรูปแบบของ Presentation Paper ประกอบด้วยแบบและแนวคิดในการออกแบบ ความหมายของแบบ รูปทรง สี และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ และแบบบันทึก CD หรือ DVD ลงไฟล์ (.psd) ของ Adobe Photoshop หรือ (.ai) ของ Adobe Illustrator และ (.jpg) สามารถส่งผลงานเป็นรายบุคคลหรือเป็นทีมก็ได้ โดยส่งผลงานได้ไม่เกิน 5 ผลงานต่อคน/ทีม

กำหนดรับผลงานภายใน วันที่ 30 เมษายน 2555 กรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก โดยวันที่ดังกล่าวต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับผลงาน ประกาศผลการตัดสินผ่านทางเว็บไซต์ www.kku.ac.th วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ส่งผลงานเข้าประกวด ส่งผลงานด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ประกวดออกแบบฯ ๕๐ ปี มข.) 123 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 โทร. 0-4320-2204
 
ดาวน์โหลดประกาศ/เอกสารนำส่งผลงานคลิกที่นี่ http://www.kku.ac.th/files/2555/contest50y.pdf

ติดต่อเรา สยามฮาดอทคอม ได้ที่ อีเมล์ : webmaster@siamha.com มือถือ : 086-274-5774, 084-844-3709
สงวนลิขสิทธิ์ © 2017 สยามฮาดอทคอม
© Copyright 2017 SiamHa.Com All Rights Reserved.
การประกวดตราสัญลักษณ์ และคาขวัญ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง ๕๐ ปี